Zrakovo postihnutí

Projekt

Projekt: Darujme si kúsok historických tradícií

            

Mikroprojekt realizovaný v rámci

Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013

Realizátor projektu: Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne

Cezhraničný partner: Regionální knihovna Karviná.

Termín realizácie: 1. jún 2010 – 30. apríl 2011

Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom.

Zámery projektu

Zámerom projektu je realizovať cezhraničnú spoluprácu v oblasti kultúry, nadviazať partnerské kontakty a výmenu odborných skúseností medzi Oravskou knižnicou A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne a Regionálni knihovnou Karviná. Projektovanými aktivitami máme záujem podieľať sa na rozvoji kultúrnych väzieb, ktoré boli v čase spoločného štátu prirodzené a v súčasnosti je ich intenzita znížená. Podobné kultúrne tradície, jazyk, vedomie slovanskej vzájomnosti vytvárajú priaznivé podmienky pre prehĺbenie dobrých susedských vzťahov, vzájomnú integráciu, výmenu skúseností, spoznávanie kultúrnych a umeleckých hodnôt, ktoré podporujú rozvoj ľudského potenciálu, tak v zmysle jednotlivca, ako aj širšej komunity.

Plánované aktivity majú potenciál prispievať k rozvoju cezhraničnej spolupráce, vzájomnému spoznávaniu, porozumeniu, rešpektovaniu a obohacovaniu sa tak po stránke kultúrnej, knihovníckej a medziľudskej. Podnetná výmena odborných skúseností bude viesť ku kvalitatívne vyššej úrovni poskytovaných knižnično-informačných služieb, čo bude mať v konečnom dôsledku pozitívny dopad na všetky vekové, profesijné a sociálne skupiny obyvateľstva obidvoch prihraničných regiónov.

Ciele projektu

- nadviazanie a rozvoj cezhraničného partnerstva verejných knižníc v Dolnom Kubíne a Karvinej, vytvorenie inštitucionálneho prepojenia so zámerom posilniť rozvoj dlhodobých foriem spolupráce zúčastnených knižníc

- vytváranie priamych vzájomných kontaktov medzi obyvateľmi Žilinského a Moravskoslezkého kraja, vrátane nadväzovania nových medziľudských a profesionálnych vzťahov

Cieľové skupiny

Cieľovou skupinou projektu sú pracovníci obidvoch knižníc, ako aj pracovníci ďalších knižníc Žilinského a Moravskoslezkého kraja, ktorí sa zúčastnia realizovaných aktivít (odborné exkurzie, medzinárodná konferencia, predpokladaný počet účastníkov 100), ďalšou cieľovou skupinou sú deti a mládež (aktivity - čitateľské dielne, výtvarné dielne, poznávací pobyt, výtvarná súťaž, literárne kvízy, tvorba zvukovej knihy a on-line turistického sprievodcu, predpokladaný počet účastníkov 600), dospelí účastníci aktivít (výstavy, tematické literárne podujatie, predpokladaný počet účastníkov 100), čitateľská verejnosť ktorá získa prístup k novej literatúre a vydanej publikácii, návštevníci internetovej stránky.

Cezhraničný dosah

V rámci mikroprojektu dôjde k vytvoreniu spoločných cezhraničných vzťahov medzi Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne a Regionálni knihovnou Karviná. Inštitucionálna udržateľnosť cezhraničných vzťahov je zabezpečená Zmluvou o partnerstve a vzájomnej spolupráci, kde cezhraniční partneri deklarovali záujem o výmenu skúseností z knižnično-informačnej práce a spoločnej participácii na projektoch cezhraničnej spolupráce, zameraných na rozvíjanie a uspokojovanie kultúrnych a čitateľských potrieb obyvateľov obidvoch miest a regiónov. Zmluva bola uzatvorená s dlhodobou platnosťou.

Intenzita kultúrnych kontaktov, ktorá bola v období spoločného štátu Čechov a Slovákov prirodzená, je v súčasnosti do istej miery znížená a predovšetkým pri vekovej kategórii detí a mládeže nastáva situácia, že napriek príbuznosti oboch slovanských jazykov, sú pre nich málo zrozumiteľné. Spoločnými kultúrnymi a spoločenskými aktivitami chceme podporiť vzájomné spoznávanie kultúrnych, historických a umeleckých hodnôt obidvoch komunít predovšetkým v mestách Dolný Kubín a Karviná a v širšom meradle Žilinského a Moravskoslezkého kraja. Vzájomné poznanie, posilnenie vnímavosti a rešpektovania kultúry oboch národov sa stane východiskovým predpokladom pre rozvoj dobrých susedských vzťahov a spoluprácu aj v ďalších oblastiach života komunít. Výmena odborných skúseností v oblasti knižnično-informačných služieb bude viest k zvyšovaniu ich kvalitatívnej úrovne, vysoký spoločenský status knihovníctva v Českej republike bude inšpiráciou pre slovenskú stranu.

Aktivity mikroprojektu sú koncipované tak, aby ich výstupy a výsledky boli využívané cieľovými skupinami v obidvoch prihraničných regiónoch. Zámerom projektu je aktívnym spôsobom sa podieľať na cezhraničnej integrácii, spoznávaní sa, vytváraní kontaktov, vzájomnej interaktívite. Projektované aktivity majú potenciál prispievať k obohacovaniu sa a rozvoju obidvoch komunít tak po stránke kultúrnej, kníhovníckej a medziľudskej.

 

Autor kópie: Oravská knižnica Antona Habovštiaka

Všetky práva vyhradené.